REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO - GIEŁDA TRANSPORTOWA TRANSONET.PL

§ 1
Postanowienia wstępne

 • Portal internetowy transonet.pl, dostępny pod adresem internetowym www.transonet.pl, prowadzony jest przez Annę Berger-Zimny, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TRANSONET Anna Berger-Zimny, Os. Północ 27/9, 64-300 Nowy Tomyśl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 788-148-43-83, REGON: 411519416.
 • Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. Określa on zasady korzystania z portalu internetowego transonet.pl oraz zasady i tryb zawierania umów na odległość za pośrednictwem transonet.pl.
 • Najważniejsze akty prawne regulujące zasady świadczenia usług przez portal internetowy to: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Najważniejsze akty prawne regulujące usługi przewozu to: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – prawo przewozowe (Dz.U. z 1984, nr 53, poz. 272) oraz Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238, sprost. Dz. U z 1995 r. Nr 69, poz. 352), zwana dalej Konwencją CMR.

§ 2
Definicje

 • Administrator – Anna Berger – Zimny, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TRANSONET ANNA BERGER - ZIMNY, Os. Północ 27/9, 64-300 Nowy Tomyśl. NIP: 7881484383, REGON: 411519416.
 • transonet.pl – portal internetowy – giełda transportowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.transonet.pl.
 • Konsument - osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez transonet.pl, których przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych przez transonet.pl.
 • Użytkownik – konsument albo przedsiębiorca, który korzysta z usług świadczonych przez transonet.pl.
 • Zleceniodawca – użytkownik, który korzysta z usług serwisu transonet.pl w celu zlecenia innemu użytkownikowi usługi przewozu.
 • Przewoźnik – użytkownik, który korzysta z serwisu transonet.pl w celu przyjęcia zlecenia usługi przewozu.
 • Umowa o świadczenie usług elektronicznych - umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego środka porozumiewania się na odległość lub większej ich liczby do chwili zawarcia umowy włącznie, której przedmiotem, w przypadku serwisu internetowego transonet.pl, jest pośrednictwo w zawieraniu umów przewozu, poszukiwaniu Przewoźników oraz przyjmowaniu zleceń przewozowych, w szczególności poprzez publikację ogłoszeń transportowych.
 • Usługa przewozu - usługa oferowana Zleceniodawcy przez Przewoźnika polegająca na odbiorze, załadunku, przewiezieniu i dostarczeniu przesyłki do miejsca przeznaczenia oraz wszelkich czynnościach z tym związanych, które wynikają z ogłoszenia, albo dotycząca przewozu osób.
 • Ogłoszenie - ogłoszenie umieszczone przez Zleceniodawcę na transonet.pl informujące o zapotrzebowaniu na wykonanie usługi przewozu, jak również innych usług związanych z przewozem. Ogłoszenie nie jest ofertą, ale zaproszeniem do składania ofert.
 • Przesyłka - towary przyjęte do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego, przeznaczone dla jednego odbiorcy i do jednego miejsca dostawy, opakowane i umieszczone na jednostce transportowej lub wewnątrz niej.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Ogłoszenia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia z transonet.pl umowy o publikację ogłoszenia. Zamówienie wiąże Użytkownika z chwilą wysłania go do Administratora. Transonet.pl może odmówić publikacji ogłoszenia z przyczyn określonych w Regulaminie.
 • Konto - konto Użytkownika w transonet.pl. Są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego ogłoszeniach i otrzymanych ofertach albo o złożonych lub przyjętych ofertach.
 • Formularz Rejestracji - formularz dostępny w transonet.pl, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz Ogłoszenia - formularz dostępny w transonet.pl, umożliwiający zamówienie publikacji ogłoszenia oraz określenie warunków umowy o publikację ogłoszenia.

§ 3
Kontakt z transonet.pl

 • Adres Administratora: Os. Północ 27/9, 64-300 Nowy Tomyśl.
 • Adres e-mail: kontakt@transonet.pl. Tel. kom.: 507-258-238.
 • Numer konta bankowego: 76 1020 5558 0000 8702 3187 0209.
 • Klient może porozumiewać się z Administratorem za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie, poprzez email lub tel. kom. w godzinach 9-17.

§ 4
Wymagania techniczne

 • Do korzystania z transonet.pl, w tym przeglądania i publikacji ogłoszeń oraz składania ofert niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zainstalowana przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies i technologii JavaScript, zainstalowany program FlashPlayer.
 • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z różnymi zagrożeniami, w szczególności: otrzymywaniem spamu, działaniem szkodliwego oprogramowania, łamaniem zabezpieczeń, łowieniem haseł poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych, przechwytywaniem danych przepływających w sieci (spyware).
 • Osoba korzystająca z usług transonet.pl świadczonych drogą elektroniczną nie może dostarczać za pośrednictwem transonet.pl treści o charakterze bezprawnym.
 • Transonet zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie osobie korzystającej z usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:
   • korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
   • jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  • zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§ 5
Informacje ogólne

 • Przeglądanie i publikacja ogłoszeń oraz składanie ofert Zleceniodawcom wymagają założenia Konta, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 • Ceny są podawane w serwisie w polskich złotych i są cenami brutto. Obok ceny brutto może zostać podana cena netto.
 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o innych kosztach, będzie podana na stronie serwisu internetowego.

§ 6
Zakładanie Konta w transonet.pl

 • Aby założyć Konto w transonet.pl, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: dane osobowe, numer telefonu, email, a w przypadku przedsiębiorców także NIP i REGON.
 • Każde Konto posiada login i hasło. Login nie może zawierać w sobie żadnego elementu nazwy Użytkownika, jak i żadnego elementu jakichkolwiek danych teleadresowych, w tym adresów stron internetowych. Hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków.
 • Po wysłaniu do Administratora wypełnionego Formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany email link w celu dokonania akceptacji. Z chwilą dokonania akceptacji Konto zostanie założone.
 • Konto będzie zawierało następujące funkcje w zależności od tego, czy jest kontem dla Zleceniodawcy czy dla Przewoźnika oraz czy obejmuje tylko nieodpłatne usługi, czy także odpłatne:
  • możliwość publikowania ogłoszeń przez Zleceniodawców,
  • możliwości zlecania weryfikacji Przewoźników przez Administratora,
  • możliwość składania ofert przez Przewoźników oraz dostęp do danych kontaktowych Zleceniodawców.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • W przypadku Zleceniodawcy konto bezpłatne, zwane dalej kontem STANDARD, jest zakładane na czas nieokreślony. Zleceniodawca może zamówić usługę PREMIUM weryfikacji Przewoźników na okres 14 dni na warunkach określonych w cenniku.
  W przypadku Przewoźnika konto, zwane dalej kontem PREMIUM, jest zakładane na czas nieokreślony. Dostęp do ogłoszeń i danych o Zleceniodawcach będzie bezpłatny przez okres testowy 180 dni. W ramach bezpłatnego konta Przewoźnik nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu ze Zleceniodawcą. Po upływie okresu testowego dostęp do danych o Zleceniodawcach zostanie wyłączony. Przewoźnik będzie mógł zamówić usługę dostępu do danych na warunkach określonych w cenniku.
 • Warunkiem założenia konta przez Przedsiębiorcę jest jego pozytywna weryfikacja przez Administratora. Weryfikacja następuje poprzez przesłanie przez Przedsiębiorcę do Administratora: wydruku z KRS, albo z CEIDG (nie starsze, niż 1 miesiąc), a jeżeli Przedsiębiorca prowadzi licencjonowaną działalność w zakresie transportu drogowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – także licencji transportowej i polisy ubezpieczeniowej Przewoźnika (OCP). Dokumenty sporządzone w jęz. obcym należy przesłać wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Administrator weryfikuje Zleceniodawcę w ciągu 3 dni roboczych.
 • Administrator może odmówić założenia konta Użytkownikowi, jeżeli
  • nie przesłał on wymaganych dokumentów lub dane, które przesłał, okazały się nieprawdziwe,
  • Użytkownik widnieje w biurze informacji gospodarczej jako dłużnik w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
  • prowadzi działalność niezgodną z prawem albo jego Konto zostało już raz usunięte.
 • Administrator może ustalić z Użytkownikiem indywidualne warunki świadczenia usług w ramach transonet.pl na podstawie odrębnej umowy.

§ 7
Konto

 • Konto nie może być wykorzystywane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem.
 • W ramach Konta Użytkownik będzie mógł stworzyć własny profil, w którym będzie mógł umieszczać informacje o swej działalności: zarówno wiadomości tekstowe, jak i zdjęcia. Użytkownikowi nie wolno umieszczać informacji niezgodnych z prawem, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, naruszających dobra osobiste innych lub ich prawa autorskie i inne prawa ochronne.
 • Umieszczenie na koncie „utworu” w rozumieniu w ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub „znaku towarowego” w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2002 r. – Prawo własności przemysłowej oznacza zgodę na bezpłatne przetwarzanie ich przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem transonet.pl i świadczeniem usług Użytkownikowi.
 • Użytkownik nie może umieszczać na koncie jakichkolwiek danych, w tym zdjęć, zawierających jego logo, nazwę lub dane teleadresowe. Zakaz ten nie dotyczy danych, z którymi inny Użytkownik będzie mógł się zapoznać na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Administrator może zawiesić konto Użytkownikowi, jeżeli.
  • przesłane przez niego dane lub dokumenty okażą się nieprawdziwe,
  • Użytkownik pojawi się w biurze informacji gospodarczej jako dłużnik w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych albo prowadzi działalność niezgodną z prawem lub Regulaminem.
 • W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik nie może publikować ogłoszeń, składać ofert jako Przewoźnik ani korzystać z innych usług świadczonych przez transonet.pl na rzecz posiadacza Konta. Wszystkie ogłoszenia Zleceniodawcy zostaną natychmiast wycofane. Przewoźnik utraci dostęp do danych Zleceniodawców. Przez okres zawieszenia Administrator nie będzie pobierał opłat.

§ 8
Zasady zlecania publikacji ogłoszeń

 • W celu złożenia publikacji ogłoszenia należy:
  • zalogować się do serwisu,
  • wypełnić formularz wzoru ogłoszenia,
  • kliknąć przycisk “Publikuję” oraz potwierdzić zlecenie.
 • Dane Zleceniodawcy pozostają niewidoczne dla innych Użytkowników poza Przewoźnikami, którzy będą posiadali płatne konto.
 • Opublikowane ogłoszenie nie jest ofertą, ale zaproszeniem do złożenia oferty przez Przewoźnika.
 • Warunkiem publikacji ogłoszenia jest jego zgodność z prawem, w szczególności co do przedmiotu przesyłki oraz warunków wykonywania umowy przewozu.

§ 9
Zasady składania ofert przez Przewoźników

 • Przewoźnik zainteresowany opublikowanym ogłoszeniem może złożyć Zleceniodawcy ofertę zawarcia umowy przewozu. Złożenie oferty następuje za pośrednictwem transonet.pl i za pomocą formularza dostępnego na transonet.pl. Aby złożyć ofertę należy:
  • zalogować się do serwisu,
  • wypełnić formularz wzoru oferty,
  • kliknąć przycisk “Składam ofertę”.
 • Oferta wiąże Przewoźnika przez liczbę dni wskazanych w ofercie. Jeżeli oferta nie zawiera okresu związania, przyjmuje się, że wiąże do czasu wyboru którejś oferty przez Zleceniodawcę albo usunięcia ogłoszenia w transonet.pl, w każdym razie nie dłużej niż 6 miesięcy.
 • Zleceniodawca, który otrzymał ofertę albo oferty na ogłoszenie, może, ale nie musi, wybrać dowolnego oferenta.

§ 10
Zasady płatności

 • Korzystając z odpłatnych usług transonet.pl Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu i w formie elektronicznej.
 • Transonet.pl udostępnia Użytkownikom wystawione na nich faktury VAT w oknie „Faktury”. Faktura umieszczona na koncie Użytkownika stanowi fakturę w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatności elektroniczne.

§ 11
Wykonywanie umowy

 • Zawarcie umowy o świadczenie nieodpłatnych usług elektronicznych następuje z chwilą założenia Konta w transonet.pl.
 • Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych usług elektronicznych następuje z chwilą zamówienia dostępu do danych o Przewoźnikach lub o Zleceniodawcach.
 • Dostęp do odpłatnych usług elektronicznych przysługuje z chwilą uznania konta bankowego Administratora, przez czas określony zgodnie ze złożonym zamówieniem i wygasa z upływem terminu, na jaki został zamówiony.
 • Jeżeli Użytkownik nie zapłaci za usługi świadczone przez transonet.pl za następny okres, dostęp do nich zostanie wyłączony.
 • Dniem zapłaty jest dzień uznania konta bankowego Administratora transonet.pl

§ 12
Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy zawartej z Administratorem, zwanej dalej umową, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wykonywanie prawa odstąpienia następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Administratora lub przez złożenie oświadczenia za pośrednictwem Konta na stronie internetowej Administratora – dane kontaktowe Administratora zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu jest również zawarty w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Administrator zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 7-9.
 • Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu odstąpienia od umowy i konsument odstąpi od niej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 • Administrator dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • a także w innych przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§ 13
Reklamacje

 • Administrator świadczy usługi z najwyższą starannością.
 • W przypadku nienależytego wykonywania usług przez Administratora Użytkownik ma prawo do reklamacji.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w Regulaminie adres albo email Administratora.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis problemu, okoliczności (w tym datę) jego wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację oraz żądanie Użytkownika.
 • Administrator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Użytkownikiem jest Konsument – nie później niż w terminie 30 dni. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, a Administrator nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 14
Komentarze

 • Po zawarciu i wykonaniu umowy przewozu Użytkownicy mogą wystawiać komentarze, w tym odpowiedzi do innych komentarzy, które będą dostępne dla innych Użytkowników. Komentarz może zawierać ilość znaków wynikającą z możliwości technicznych transonet.pl.
 • Treść komentarzy powinna być zgodna z prawem, zasadami uczciwej konkurencji i dobrymi obyczajami. Nie wolno zamieszczać komentarzy nieprawdziwych, zawierających wulgaryzmy ani naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 • Komentarz nie może zawierać w sobie żadnego elementu nazwy Użytkownika ani żadnego elementu jakichkolwiek danych teleadresowych, w tym adresów stron internetowych.
 • Administrator może usunąć komentarz w następujących przypadkach:
  • za obopólną prośbą lub zgodą Stron.
  • jeżeli komentarz narusza obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin, w szczególności gdy zawiera treści bezprawne, karalne, obraźliwe.
  • jeżeli Administrator, po zapoznaniu się z okolicznościami wystawienia komentarza, uzna, że zawiera on treść nieprawdziwą.

§ 14
Ograniczenie odpowiedzialności Administratora

 • Administrator nie odpowiada za działania podejmowane przez Użytkowników za pośrednictwem transonet.pl oraz ich zaniechania, w szczególności za:
  • prawdziwość przekazywanych przez nich danych teleadresowych,
  • prawdziwość ogłoszeń umieszczanych przez Użytkowników,
  • wykonywanie umów zawieranych przez Użytkowników, w tym zarówno wykonanie usługi transportowej, jak i zapłatę wynagrodzenia za przewóz,
  • działania podejmowane z naruszeniem prawa oraz Regulaminu,
  • treść komentarzy.
 • Odpowiedzialność Administratora w zakresie usług obejmujących transmisję danych przekazywanych przez Użytkownika jest wyłączona na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za skutki usunięcia konta Użytkownika, jego ogłoszenia, ani za jakikolwiek inne ograniczenie bądź zawieszenie korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez transonet.pl w wyniku podjęcia przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem, zasadami uczciwej konkurencji, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 • Administrator odpowiada za jakość świadczonych usług na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią oprogramowania, wyłączeniem prądu, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika lub wskutek jakichkolwiek innych okoliczności, których powstanie nie było zamiarem Administratora.

§ 16
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 17
Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem transonet.pl jest Administrator.
 • Administrator przetwarza i chroni dane osobowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozdziale 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Dane osobowe Użytkowników zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 • Odbiorcami danych osobowych Użytkowników transonet.pl mogą być:
  • inni Użytkownicy, którzy korzystają z transonet.pl w związku z wolą zawarcia umowy za pośrednictwem transonet.pl.
  • w przypadku Użytkownika, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 18
Rozwiązanie umowy

 • Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 • Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem, zawartą na czas nieoznaczony, bez podania przyczyn, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 19
Postanowienia końcowe

 • Umowy za pośrednictwem transonet.pl są zawierane w języku polskim i według prawa polskiego.
 • Użytkownicy, akceptując Regulamin, ustalają, że spory wynikłe z umowy zawartej za pośrednictwem transonet.pl będą oddawane pod jurysdykcję sądów polskich. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy z mocy prawa obowiązuje jurysdykcja wyłączna sądu innego kraju lub gdy prawo konsumenckie właściwe dla Stron pozwala Konsumentowi na skorzystanie z jurysdykcji sądu innego kraju.
 • Wszelkie spory wynikłe ze świadczenia usług przez Administratora rozpoznaje wyłącznie sąd właściwy dla Administratora. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy z mocy prawa obowiązuje właściwość wyłączna innego sądu lub gdy przepisy prawa pozwalają Konsumentowi wybrać inny sąd.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie także opublikowana na stronie internetowej transonet.pl z 14-dniowym wyprzedzeniem. O każdej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Klienta z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, prosząc go o akceptację. Brak akceptacji oznacza rozwiązanie umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne albo zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu to: Cennik.
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu to: Wzór odstąpienia od umowy z pouczeniem.
 • Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.