REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO - GIEŁDA TRANSPORTOWA TRANSONET.PL

§ 1
Postanowienia wstępne

 • Portal internetowy transonet.pl, dostępny pod adresem internetowym www.transonet.pl, prowadzony jest przez Jacek Zimny, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Auto Handel-Zimny Jacek Zimny , Przyłęk ul. Kosa 3, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 788-177-71-74, REGON: 301009206.
 • Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. Określa on zasady korzystania z portalu internetowego transonet.pl oraz zasady i tryb zawierania umów na odległość za pośrednictwem transonet.pl.
 • Najważniejsze akty prawne regulujące zasady świadczenia usług przez portal internetowy to: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Najważniejsze akty prawne regulujące usługi przewozu to: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – prawo przewozowe (Dz.U. z 1984, nr 53, poz. 272) oraz Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238, sprost. Dz. U z 1995 r. Nr 69, poz. 352), zwana dalej Konwencją CMR.
 • Najważniejszy akt prawny regulujący przetwarzanie danych osobowych to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej rozporządzeniem RODO.

§ 2
Definicje

 • Administrator – Jacek Zimny, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Auto Handel-Zimny Jacek Zimny , Przyłęk ul. Kosa 3, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP 788-177-71-74, REGON: 301009206.
 • transonet.pl – portal internetowy – giełda transportowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.transonet.pl.
 • Konsument - osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez transonet.pl, których przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych przez transonet.pl.
 • Użytkownik – konsument albo przedsiębiorca, który korzysta z usług świadczonych przez transonet.pl.
 • Zleceniodawca – użytkownik, który korzysta z usług serwisu transonet.pl w celu zlecenia innemu użytkownikowi usługi przewozu.
 • Przewoźnik – użytkownik, który korzysta z serwisu transonet.pl w celu przyjęcia zlecenia usługi przewozu.
 • Umowa o świadczenie usług elektronicznych - umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego środka porozumiewania się na odległość lub większej ich liczby do chwili zawarcia umowy włącznie, której przedmiotem, w przypadku serwisu internetowego transonet.pl, jest pośrednictwo w zawieraniu umów przewozu, poszukiwaniu Przewoźników oraz przyjmowaniu zleceń przewozowych, w szczególności poprzez publikację ogłoszeń transportowych.
 • Usługa przewozu - usługa oferowana Zleceniodawcy przez Przewoźnika polegająca na odbiorze, załadunku, przewiezieniu i dostarczeniu przesyłki do miejsca przeznaczenia oraz wszelkich czynnościach z tym związanych, które wynikają z ogłoszenia, albo dotycząca przewozu osób.
 • Ogłoszenie - ogłoszenie umieszczone przez Zleceniodawcę na transonet.pl informujące o zapotrzebowaniu na wykonanie usługi przewozu, jak również innych usług związanych z przewozem. Ogłoszenie nie jest ofertą, ale zaproszeniem do składania ofert.
 • Przesyłka - towary przyjęte do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego, przeznaczone dla jednego odbiorcy i do jednego miejsca dostawy, opakowane i umieszczone na jednostce transportowej lub wewnątrz niej.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Ogłoszenia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia z transonet.pl umowy o publikację ogłoszenia. Zamówienie wiąże Użytkownika z chwilą wysłania go do Administratora. Transonet.pl może odmówić publikacji ogłoszenia z przyczyn określonych w Regulaminie.
 • Konto - konto Użytkownika w transonet.pl. Są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego ogłoszeniach i otrzymanych ofertach albo o złożonych lub przyjętych ofertach.
 • Formularz Rejestracji - formularz dostępny w transonet.pl, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz Ogłoszenia - formularz dostępny w transonet.pl, umożliwiający zamówienie publikacji ogłoszenia oraz określenie warunków umowy o publikację ogłoszenia.

§ 3
Kontakt z transonet.pl

 • Adres Administratora: Przyłęk ul. Kosa 3, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP 788-177-71-74, REGON: 301009206.
 • Adres e-mail: kontakt@transonet.pl. Tel. kom.: 507-258-238.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych iod@transonet.pl.
 • Numer konta bankowego: 76 1020 5558 0000 8702 3187 0209.
 • Klient może porozumiewać się z Administratorem za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie, poprzez email lub tel. kom. w godzinach 9-17.

§ 4
Wymagania techniczne

 • Do korzystania z transonet.pl, w tym przeglądania i publikacji ogłoszeń oraz składania ofert niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zainstalowana przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies i technologii JavaScript, zainstalowany program FlashPlayer.
 • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z różnymi zagrożeniami, w szczególności: otrzymywaniem spamu, działaniem szkodliwego oprogramowania, łamaniem zabezpieczeń, łowieniem haseł poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych, przechwytywaniem danych przepływających w sieci (spyware).
 • Osoba korzystająca z usług transonet.pl świadczonych drogą elektroniczną nie może dostarczać za pośrednictwem transonet.pl treści o charakterze bezprawnym.
 • Transonet zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie osobie korzystającej z usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:
   • korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
   • jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  • zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§ 5
Informacje ogólne

 • Przeglądanie i publikacja ogłoszeń oraz składanie ofert Zleceniodawcom wymagają założenia Konta, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 • Ceny są podawane w serwisie w polskich złotych i są cenami brutto. Obok ceny brutto może zostać podana cena netto.
 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o innych kosztach, będzie podana na stronie serwisu internetowego.

§ 6
Zakładanie Konta w transonet.pl

 • Aby założyć Konto w transonet.pl, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: dane osobowe, numer telefonu, email, a w przypadku przedsiębiorców także NIP i REGON.
 • Każde Konto posiada login i hasło. Login nie może zawierać w sobie żadnego elementu nazwy Użytkownika, jak i żadnego elementu jakichkolwiek danych teleadresowych, w tym adresów stron internetowych. Hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków.
 • Po wysłaniu do Administratora wypełnionego Formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany email link w celu dokonania akceptacji. Z chwilą dokonania akceptacji Konto zostanie założone.
 • Konto będzie zawierało następujące funkcje w zależności od tego, czy jest kontem dla Zleceniodawcy czy dla Przewoźnika oraz czy obejmuje tylko nieodpłatne usługi, czy także odpłatne:
  • możliwość publikowania ogłoszeń przez Zleceniodawców,
  • możliwości zlecania weryfikacji Przewoźników przez Administratora,
  • możliwość składania ofert przez Przewoźników oraz dostęp do danych kontaktowych Zleceniodawców.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • W przypadku Zleceniodawcy konto bezpłatne, zwane dalej kontem STANDARD, jest zakładane na czas nieokreślony. Zleceniodawca może zamówić usługę PREMIUM weryfikacji Przewoźników na okres 14 dni na warunkach określonych w cenniku.
  W przypadku Przewoźnika konto, zwane dalej kontem PREMIUM, jest zakładane na czas nieokreślony. Dostęp do ogłoszeń i danych o Zleceniodawcach będzie bezpłatny przez okres testowy 30 dni. W ramach bezpłatnego konta Przewoźnik nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu ze Zleceniodawcą. Po upływie okresu testowego dostęp do danych o Zleceniodawcach zostanie wyłączony. Przewoźnik będzie mógł zamówić usługę dostępu do danych na warunkach określonych w cenniku.
 • Warunkiem założenia konta przez Przedsiębiorcę jest jego pozytywna weryfikacja przez Administratora. Weryfikacja następuje poprzez przesłanie przez Przedsiębiorcę do Administratora: wydruku z KRS, albo z CEIDG (nie starsze, niż 1 miesiąc), a jeżeli Przedsiębiorca prowadzi licencjonowaną działalność w zakresie transportu drogowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – także licencji transportowej i polisy ubezpieczeniowej Przewoźnika (OCP). Dokumenty sporządzone w jęz. obcym należy przesłać wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Administrator weryfikuje Zleceniodawcę w ciągu 3 dni roboczych.
 • Administrator może odmówić założenia konta Użytkownikowi, jeżeli
  • nie przesłał on wymaganych dokumentów lub dane, które przesłał, okazały się nieprawdziwe,
  • Użytkownik widnieje w biurze informacji gospodarczej jako dłużnik w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
  • prowadzi działalność niezgodną z prawem albo jego Konto zostało już raz usunięte.
 • Administrator może ustalić z Użytkownikiem indywidualne warunki świadczenia usług w ramach transonet.pl na podstawie odrębnej umowy.

§ 7
Konto

 • Konto nie może być wykorzystywane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem.
 • W ramach Konta Użytkownik będzie mógł stworzyć własny profil, w którym będzie mógł umieszczać informacje o swej działalności: zarówno wiadomości tekstowe, jak i zdjęcia. Użytkownikowi nie wolno umieszczać informacji niezgodnych z prawem, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, naruszających dobra osobiste innych lub ich prawa autorskie i inne prawa ochronne.
 • Umieszczenie na koncie „utworu” w rozumieniu w ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub „znaku towarowego” w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2002 r. – Prawo własności przemysłowej oznacza zgodę na bezpłatne przetwarzanie ich przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem transonet.pl i świadczeniem usług Użytkownikowi.
 • Użytkownik nie może umieszczać na koncie jakichkolwiek danych, w tym zdjęć, zawierających jego logo, nazwę lub dane teleadresowe. Zakaz ten nie dotyczy danych, z którymi inny Użytkownik będzie mógł się zapoznać na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Administrator może zawiesić konto Użytkownikowi, jeżeli.
  • przesłane przez niego dane lub dokumenty okażą się nieprawdziwe,
  • Użytkownik pojawi się w biurze informacji gospodarczej jako dłużnik w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych albo prowadzi działalność niezgodną z prawem lub Regulaminem.
 • W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik nie może publikować ogłoszeń, składać ofert jako Przewoźnik ani korzystać z innych usług świadczonych przez transonet.pl na rzecz posiadacza Konta. Wszystkie ogłoszenia Zleceniodawcy zostaną natychmiast wycofane. Przewoźnik utraci dostęp do danych Zleceniodawców. Przez okres zawieszenia Administrator nie będzie pobierał opłat.

§ 8
Zasady zlecania publikacji ogłoszeń

 • W celu złożenia publikacji ogłoszenia należy:
  • zalogować się do serwisu,
  • wypełnić formularz wzoru ogłoszenia,
  • kliknąć przycisk “Publikuję” oraz potwierdzić zlecenie.
 • Dane Zleceniodawcy pozostają niewidoczne dla innych Użytkowników poza Przewoźnikami, którzy będą posiadali płatne konto.
 • Opublikowane ogłoszenie nie jest ofertą, ale zaproszeniem do złożenia oferty przez Przewoźnika.
 • Warunkiem publikacji ogłoszenia jest jego zgodność z prawem, w szczególności co do przedmiotu przesyłki oraz warunków wykonywania umowy przewozu.

§ 9
Zasady składania ofert przez Przewoźników

 • Przewoźnik zainteresowany opublikowanym ogłoszeniem może złożyć Zleceniodawcy ofertę zawarcia umowy przewozu. Złożenie oferty następuje za pośrednictwem transonet.pl i za pomocą formularza dostępnego na transonet.pl. Aby złożyć ofertę należy:
  • zalogować się do serwisu,
  • wypełnić formularz wzoru oferty,
  • kliknąć przycisk “Składam ofertę”.
 • Oferta wiąże Przewoźnika przez liczbę dni wskazanych w ofercie. Jeżeli oferta nie zawiera okresu związania, przyjmuje się, że wiąże do czasu wyboru którejś oferty przez Zleceniodawcę albo usunięcia ogłoszenia w transonet.pl, w każdym razie nie dłużej niż 6 miesięcy.
 • Zleceniodawca, który otrzymał ofertę albo oferty na ogłoszenie, może, ale nie musi, wybrać dowolnego oferenta.

§ 10
Zasady płatności

 • Korzystając z odpłatnych usług transonet.pl Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu i w formie elektronicznej.
 • Transonet.pl udostępnia Użytkownikom wystawione na nich faktury VAT w oknie „Faktury”. Faktura umieszczona na koncie Użytkownika stanowi fakturę w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatności elektroniczne.

§ 11
Wykonywanie umowy

 • Zawarcie umowy o świadczenie nieodpłatnych usług elektronicznych następuje z chwilą założenia Konta w transonet.pl.
 • Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych usług elektronicznych następuje z chwilą zamówienia dostępu do danych o Przewoźnikach lub o Zleceniodawcach.
 • Dostęp do odpłatnych usług elektronicznych przysługuje z chwilą uznania konta bankowego Administratora, przez czas określony zgodnie ze złożonym zamówieniem i wygasa z upływem terminu, na jaki został zamówiony.
 • Jeżeli Użytkownik nie zapłaci za usługi świadczone przez transonet.pl za następny okres, dostęp do nich zostanie wyłączony.
 • Dniem zapłaty jest dzień uznania konta bankowego Administratora transonet.pl

§ 12
Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy zawartej z Administratorem, zwanej dalej umową, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wykonywanie prawa odstąpienia następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Administratora lub przez złożenie oświadczenia za pośrednictwem Konta na stronie internetowej Administratora – dane kontaktowe Administratora zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu jest również zawarty w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Administrator zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 7-9.
 • Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu odstąpienia od umowy i konsument odstąpi od niej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 • Administrator dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • a także w innych przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§ 13
Reklamacje

 • Administrator świadczy usługi z najwyższą starannością.
 • W przypadku nienależytego wykonywania usług przez Administratora Użytkownik ma prawo do reklamacji.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w Regulaminie adres albo email Administratora.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis problemu, okoliczności (w tym datę) jego wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację oraz żądanie Użytkownika.
 • Administrator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Użytkownikiem jest Konsument – nie później niż w terminie 30 dni. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, a Administrator nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 14
Komentarze

 • Po zawarciu i wykonaniu umowy przewozu Użytkownicy mogą wystawiać komentarze, w tym odpowiedzi do innych komentarzy, które będą dostępne dla innych Użytkowników. Komentarz może zawierać ilość znaków wynikającą z możliwości technicznych transonet.pl.
 • Treść komentarzy powinna być zgodna z prawem, zasadami uczciwej konkurencji i dobrymi obyczajami. Nie wolno zamieszczać komentarzy nieprawdziwych, zawierających wulgaryzmy ani naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 • Komentarz nie może zawierać w sobie żadnego elementu nazwy Użytkownika ani żadnego elementu jakichkolwiek danych teleadresowych, w tym adresów stron internetowych.
 • Administrator może usunąć komentarz w następujących przypadkach:
  • za obopólną prośbą lub zgodą Stron.
  • jeżeli komentarz narusza obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin, w szczególności gdy zawiera treści bezprawne, karalne, obraźliwe.
  • jeżeli Administrator, po zapoznaniu się z okolicznościami wystawienia komentarza, uzna, że zawiera on treść nieprawdziwą.

§ 14
Ograniczenie odpowiedzialności Administratora

 • Administrator nie odpowiada za działania podejmowane przez Użytkowników za pośrednictwem transonet.pl oraz ich zaniechania, w szczególności za:
  • prawdziwość przekazywanych przez nich danych teleadresowych,
  • prawdziwość ogłoszeń umieszczanych przez Użytkowników,
  • wykonywanie umów zawieranych przez Użytkowników, w tym zarówno wykonanie usługi transportowej, jak i zapłatę wynagrodzenia za przewóz,
  • działania podejmowane z naruszeniem prawa oraz Regulaminu,
  • treść komentarzy.
 • Odpowiedzialność Administratora w zakresie usług obejmujących transmisję danych przekazywanych przez Użytkownika jest wyłączona na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za skutki usunięcia konta Użytkownika, jego ogłoszenia, ani za jakikolwiek inne ograniczenie bądź zawieszenie korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez transonet.pl w wyniku podjęcia przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem, zasadami uczciwej konkurencji, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 • Administrator odpowiada za jakość świadczonych usług na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią oprogramowania, wyłączeniem prądu, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika lub wskutek jakichkolwiek innych okoliczności, których powstanie nie było zamiarem Administratora.

§ 16
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 17
Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem transonet.pl jest Administrator.
 • Administrator przetwarza i chroni dane osobowe na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO, przepisach krajowych oraz w rozdziale 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Dane osobowe Użytkowników zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 • Odbiorcami danych osobowych Użytkowników transonet.pl mogą być:
  • inni Użytkownicy, którzy korzystają z transonet.pl w związku z wolą zawarcia umowy za pośrednictwem transonet.pl.
  • W przypadku Użytkownika, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
  • Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora. Banki. Dostawcy usług IT. Obsługa księgowa.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • Szczegółowe prawa Użytkownika związane z ochroną danych osobowych zostały określone w załączniku nr 3 do Regulaminu: Klauzula informacyjna RODO.

§ 18
Rozwiązanie umowy

 • Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 • Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem, zawartą na czas nieoznaczony, bez podania przyczyn, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 19
Postanowienia końcowe

 • Umowy za pośrednictwem transonet.pl są zawierane w języku polskim i według prawa polskiego.
 • Użytkownicy, akceptując Regulamin, ustalają, że spory wynikłe z umowy zawartej za pośrednictwem transonet.pl będą oddawane pod jurysdykcję sądów polskich. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy z mocy prawa obowiązuje jurysdykcja wyłączna sądu innego kraju lub gdy prawo konsumenckie właściwe dla Stron pozwala Konsumentowi na skorzystanie z jurysdykcji sądu innego kraju.
 • Wszelkie spory wynikłe ze świadczenia usług przez Administratora rozpoznaje wyłącznie sąd właściwy dla Administratora. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy z mocy prawa obowiązuje właściwość wyłączna innego sądu lub gdy przepisy prawa pozwalają Konsumentowi wybrać inny sąd.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie także opublikowana na stronie internetowej transonet.pl z 14-dniowym wyprzedzeniem. O każdej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Klienta z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, prosząc go o akceptację. Brak akceptacji oznacza rozwiązanie umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne albo zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu to: Cennik.
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu to: Wzór odstąpienia od umowy z pouczeniem.
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu: Klauzula informacyjna RODO.
 • Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.